• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

WANÅS MILJÖARBETE

På Wanås är relationen till naturen viktig och inom alla verksamhetsområden finns det en stark miljöprofil. Wanås är ett av norra Europas största ekologiska jordbruk och mjölk har producerats på här sedan 1700-talet. Mjölken från gården är KRAV-märkt, klimatcertifierad och ursprungsmärkt. Wanås geografiska läge ger goda förutsättningar för både djurhållning och skogsbruk. Gårdens skogar är FSC-certifierade och Wanås är en av EU: s Wildlife Estates. Sedan 2009 arbetar Wanås Konst aktivt med miljöfrågor och att minska den negativa belastningen på jordens resurser.

Konstinstitutioner står ofta för negativ miljöpåverkan genom bl.a. klimatkontrollerade utställningsrum, långa transporter av konstverk, mycket packmaterial och att ständigt bygga upp nya utställningar för att överraska sina publik. På Wanås är det stora utställningsrummet Parken där det finns en permanent samling som i och med årstiderna skiftar i uttryck. Varje år kompletterar vi med tillfälliga utställningar och de flesta konstverk byggs på plats. När det gäller resor rekommenderar vi konstnärer att resa med tåg och buss. 2009 blev stiftelsen medlem i Svanens nätverk för inköp och omtanke som förbinder oss till miljövänliga inköp och vanor. Vi är övertygade om att varje förändring är betydelsefull – liten som stor.

Wanås och hållbart bevarande (Conservation)

Wanås strävar efter hållbart bevarande och är en av EU: s Wildlife Estates. Trogen denna benämning har Wanås, i över ett sekel, drivit verksamheten med övertygelsen att ett framgångsrikt företag går hand i hand med en stark känsla för miljöhänsyn. Genom att vara ett familjeföretag säkerställs hållbarhetstänket och dess naturliga omgivning för eftervärlden.

Wanås är angelägen om att följa både nationella och internationella standarder för bästa praxis i en hållbar miljö. Sedan 1999 har skogarna på egendomen certifierats av både Forest Stewardship Council (FSC) och av Promoting Sustainable Forest Management (PEFC). Den ekologisk gården är också certifierad och kontrolleras enligt KRAV.

Att återställa olika livsmiljöer utgör också en viktig del av det aktiva bevarandearbetet på Wanås. Fokus ligger bl.a. på återställandet av naturliga sjöar i området som med tiden försvann som en följd av de dräneringsprojekt som inleddes i området i början av 1930-talet. Under de senaste 20 åren har Wanås framgångsrikt skapat 15 dammar för vilda djur och bevara ändamål vilket ger goda förutsättningar för att de viktigaste arterna änder, rapphöns och fasaner kan frodas. För att säkerställa en sund mångfald bland växtarter förbjuder Wanås monokulturer av gran och tall, och syftar till att uppnå 20% täckning av lövträd i skogarna som Wanås förvaltar.

2009 blev Stiftelsen Wanås Utställningar medlem i Svanenklubben. Som medlem förbinder sig stiftelsen till ekologiskt hållbara inköp, att upprätta hållbara vanor samt att ständigt miljöutbilda för sin personal och besökare.

Wanås och gemenskap (COMMUNITY)

Wanås är beläget i Östra Göinge i Skåne i södra Sverige. Östra Göinge är en liten kommun med ca 13.500 invånare. Kommunen ligger på landsbygd och de största arbetsgivarna i området har traditionellt varit fabriker. Som en av få konstverksamheter i kommunen är Wanås den enda som är internationellt erkänd och är en betydande turistattraktion och en inkomstkälla. Wanås personal, både på Wanås Konst och på Wanås gods, består främst av människor som lever i det lokala området, som har både kvalificerad och okvalificerad tjänster.

Wanås Konst har även en väl etablerad pedagogisk verksamhet som vänder sig till cirka 6000 barn varje år. Under de senaste åren har fokus varit att utöka programmet till att omfatta barn med psykiska eller fysiska funktionshinder. Genom att bygga ett nätverk med likasinnade organisationer och skolor, arbetar Wanås Konst kontinuerligt för att uppnå målet att bli en allomfattande center för utomhuspedagogik och aktiviteter.

I ett försök att öka intresset om konsten bland barn och ungdomar samarbetar Wanås Konst med lokala förskolor, grundskolor, gymnasium, högskolor och universitet och erbjuder guidade visningar på gården och konstutställningar. Det pedagogiska arbetet utvidgas även till allmänheten, som till stor del består av besökare från närområdet.

Wanås och kultur (Culture)

Wanås är en av Skånes mest spännande borgar. Den förste kände ägaren är väpnaren Eskild Aagesen (omrking 1440). Wanås geografiska läge innebar en utsatt position i krigen mellan Sverige och Danmark. Borgen brändes under det nordiska sjuårskriget. 1566 byggdes slottet och resterna av den gamla borgen införlivades med byggnaden. Ritningar från 1680 återspeglar i stort hur slottet ser ut idag. För att bevara den rika historia som finns på Wanås renoverar vi kontinuerligt de historiska byggnaderna i vilka vi har våra lokaler och är noga med att bibehålla deras utseende enligt gamla ritningar. Det främjar den lokala historien och kulturen i området genom att ge allmänheten tillgång till dessa historiska platser som innehåller utställningar, pedagogisk verksamhet, möteslokal, en butik och ett kafé . 

Wanås som plats är en utmärkt plattformen för interkulturellt utbyte som lockar mellan 60.000-80.000 besökare per år. Stiftelsen Wanås Utställningar håller regelbundet utställningar med lokala, nordiska och internationella konstnärer och samarbetar även med närliggande skolor där vi uppmanar  barn, tonåringar och lärare att utveckla och delta i workshops på Wanås Konst. Det ger dessutom lokala producenter möjlighet att säljer sina varor genom Wanås Shop & Deli.

Wanås och handel (COMMERCE)

De största kommersiella aktiviteter som görs på Wanås är den ekologiska mjölkproduktionen, skogsbruket, kontrollerad jakt samt ekologisk köttproduktion. Stiftelsen Wanås Utställningar är en icke-vinstdrivande organisation, men kompletterar givarstöd genom försäljning av böcker och konstverk, inträde, pedagogisk verksamhet och välvalda seminarier och konferenser.

Det som blir inkomstbringande på den kommersiella sidan används inom bevarande, gemenskap och kulturområden. Verksamheten, både inom konsten och godset, ger lokala producenter möjligheter att sälja sina varor i Wanås Shop vars sortiment fokuserar på kreativa, hållbara och lokala produkter.

Svanenklubben

Stiftelsen Wanås Utställningar är sedan 2009 medlem i Svanens nätverk för inköp och omtanke och arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Svanen är Nordens officiella miljömärke och syftar till att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanens mål är att miljömärkta varor och tjänster ska prioriteras och bli en självklar del i alla inköpsprocesser. Under 2013 sitter verksamhetschef Mattias Givell i juryn för Svanens konsttävling Nordic Art Insight vars syftet är att få igång en debatt om hållbar konsumtion.


På Wanås använder vi vår konsumentmakt och välj miljömärkt genom: 

 • Att köpa miljömärkta varor och tjänster.
 • Att sträva efter hållbar utställningsproduktion, transporter och marknadsföring.
 • Att öka miljömedvetenheten hos personal och alla våra medarbetare.
 • Att definiera och positionera Wanås som en hållbar verksamhet och ett hållbart besöksmål.